Võta meiega ühendust
Valli 4 / III korrus / 10148 Tallinn / Eesti tel 55626496

Hispaania keele intensiivkursused

Hispaania keele intensiivkursused suvel Tallinnas Hispaania Majas annavad suures koguses positiivset energiat ning aitavad suviseseks, sügiseseks või talviseks puhkuseks Hispaanias valmistuda. Kursused on algajatele, A1, A2, B1 ja B2 tasemetele.

Info ja registreerumine 2018. aasta suvekursuste kohta lisandub peagi. 

Hispaania keele intensiivkursused, mille maht on 30 akadeemilist tundi,  toimuvad kaheksal tööpäeval, korraga 4 akadeemilist tundi. Kui oled algaja, vali palun A1 tasemed ning alustada saad A1.1 taseme kursustega.

         A1 tasemed     
Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elu koha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama    

A2 tasemed
Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat info vahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

 B1 tasemed 
Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.
B2 tasemed 
Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

 

 

Registreerimistingimused:

- Registreerides kursusele olete võtnud maksekohustuse.
- Arve saadetakse paari päeva jooksul pärast registreerumist 
- Koha kursusel tagab arve tasumine hiljemalt 24h enne kursuse ametlikku algust..
- Kursuse eest tasumine toimub pangaülekandega või sularahas e-mailile saadetud arve alusel.
- Kursus avatakse juhul kui grupi suuruseks on vähemalt 6 õpilast. Kui õpilasi on vähem, lisandub väikese grupi lisatasu 40 € 30 akadeemilise tunni eest. Kui kahe esimese nädala jooksul liitub grupiga piisavalt õpilasi, et moodustuks tavagrupp, antud arvet ei väljastata.
- Hispaania Maja teavitab väikese grupi korral kõiki osalejaid hiljemalt 1 tööpäev enne kursuse ametlikku algust.
- Kursuse tasu tagastame juhul kui kursusel osalemise loobumisest teatatakse vähemalt 1 tööpäev enne kursuse algust kirjalikult aadressil info@hispaaniamaja.ee.
- Pärast kursuse algust kuulub kursuse arve tasumisele. Kursuse tasu ei tagastata ja puudutud tunnid rahaliselt ei tasaarveldata, välja arvatud haiguse puhul arstitõendi esitamisel.

Küsimuste korral võta kindlasti ühendust: info@hispaaniamaja.ee või telefonil +372 55626496.