A1 ja A2 taseme kursused


A1 koosneb kolmest tasemest:

A1.1 ehk algajad, A1.2 ja A1.3.
Ühe taseme läbimiseks kulub 30 akadeemilist tundi.

A1: Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elu koha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Õppematerjalide soovitus: õpik Aula 1 Internacional ja töövihik Aula 1 Grammar ja Vocabulary Companion.


A2 koosneb neljast tasemest:

A2.1, A2.2, A2.3 ja A2.4.
Kogu A2 taseme läbimiseks kulub 120 akadeemilist tundi.

A2: Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat info vahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

A2 taseme tundides kasutame õpikut Aula 2 Internacional, mis katab kogu A2 taseme.B1 ja B2 taseme kursused


B1 koosneb neljast tasemest:

B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5

B1: Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.

B1 taseme tundides kasutame õpikut Aula 3 Internacional, mis katab kogu B1 taseme.


B2 koosneb 5 tasemest:

B 2.1, B 2.2,  B 2.3,  B 2.4,  B 2.5

B2: Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

B2 taseme tundides kasutame õpikut Aula 4 Internacional ja Aula 5 Internacional.