Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

 

  1. 1. Üldsätted 

 

1.1 Hispaania Maja OÜ juhatuse asutatud koolitusasutuse nimi on Hispaania Maja. 

1.2 Hispaania Maja on keeltekool, mis korraldab täiskasvanutele, lastele ja noortele suunatud keeleõppe täiendkoolitusi.

 

  1. 2. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord 

 

2.1 Hispaania Maja õpetajatel on erialane kõrgharidus. Kõik koolitajad omavad töökogemust täiskasvanute koolitamises ja tunnevad täiskasvanute koolitamise printsiipe. 

2.2 Õppekvaliteedi tagamiseks võimaldatakse õpetajatel läbida erinevaid täiendkoolitusi ning mõnel meie õpetajal on rahvusvahelise õpetajate koolitaja kogemus.

2.3 Õpetajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt küsides osalejatelt suulist ja/või kirjalikku (anonüümset) tagasisidet.

2.4 Õppekoordinator vastutab selle eest, et uuele õpetajale tutvustatakse Hispaania Maja õppemeetodeid, kodukorda, kvaliteedi tagamise aluseid ja õppekavasid. 

2.5 Kaebuste või negatiivse tagasiside korral viib direktor ja/või õppekoordinator koolitaja(te)ga läbi vestluse(d) lahenduse leidmiseks. 

 

  1. 3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord 

 

3.1 Kõik kursused on Hispaania Maja kodulehel üleval vähemalt 2 nädalat enne kursuse algust. Koolitustele on võimalik registreerida kodulehel oleva registreerumisvormi kaudu. Registreerudes saavad õppida soovijad määratleda endale sobivad kursuse toimumise ajad. Saadud infot võetakse arvesse õppegruppide komplekteerimisel. 

3.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust. Õppijad, kes ei ole kindlad oma tasemes, saavad tulla enne grupiga liitumist tasemetestile, mida viib läbi mõni Hispaania Maja õpetajatest. Tasemetest koosneb nii suulisest kui kirjalikust osast ning on tasuline. 

3.3 Peale registreerumist saavad kõik koolitusele registreerunud teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta, sh tundide toimumisaja, koolitusruumide asukoha ja õppematerjalide kohta.

3.4 Keelekoolituse läbiviimiseks on loodud õppimist toetav keskkond ning liigipääsetavus on tagatud ka ratastoolis inimestele.

3.5 Keeltekooli õppeklassid asuvad Tallinnas, aadressil Tondi 42. Kõik õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassid on ruumikad ning valgusküllased. Tundide läbiviimiseks on klassiruumid varustatud tänapäevase esitlustehnikaga sh ekraan ja projektor ning internetiühendusega. 

3.6 Keeltekoolis Hispaania Maja on õppijatele kättesaadavad joogivesi, kohv ja tee. 

 

  1. 4. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord 

 

4.1 Iga kursuse lõpus täidavad osalejad internetipõhise või paberkandjal tagasisideküsitluse, kus annavad hinnangu kursuse sisule, enda keelealasele arengule, õppematerjalidele, õppemetoodikale, tundide ülesehitusele, õpetaja tööle ja kursuse korralduslikule poolele ning saavad võimaluse teha ettepanekuid õppetöö sisu ja läbiviimise täiustamiseks. 

4.2 Soovi korral võivad õpilased anda ka tagasisidet, mis avaldatakse hispaaniamaja.ee veebilehel. 

4.3 Peale iga kursuse lõppu kogutakse ka koolitajatelt tagasisidet, sh õpilaste taseme ning grupi üldise dünaamika kohta. 

4.4 Tagasisideküsitluste vastused vaadatakse läbi, selle tulemusi ja ettepanekuid arutatakse koos õpetajate ja juhtkonnaga. Kord aastas tehakse kokkuvõttev analüüs, millest juhindutakse edasise õppekvaliteedi ja keeltekooli töökorralduse paremaks muutmisel.  

 

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

 

5.1 Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas.

5.2 Koolituselt väljaarvamine toimub enne koolituse algust koolitusele registreerunu kirjaliku avalduse põhjal.

5.3 Koolituselt arvatakse välja õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus.

5.4 Koolituselt arvatakse välja õppija, kelle käitumine häirib oluliselt kaasõpilasi ja koolitajat. 

 

6. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord 

 

6.1 Õppekava on õppetegevuse plaan, mis annab ülevaate, mis eesmärgil, mida, kuidas ja millises mahus õpetatakse. See on väljundipõhine, sidus ja terviklik. 

6.2 Õppekava vastab TÄKS (Täiskasvanute koolituse seadus) õigusaktidele ja täienduskoolituse standardis määratletud täienduskoolituse kvaliteedi põhimõtetele. 

6.3 Õppekava täiendatakse, uuendatakse ja kaasajastatakse jätkuvalt. 

6.4 Õppekava paneb kokku direktor koostöös koolitajatega. Õppekavade eest vastutab direktor, kes kinnitab õppekavasid. 

6.5 Õppekavasid on võimalik läbida ka osaliselt. Individuaalõppe puhul on õppekava eesmärkide saavutamine üldjuhul võimalik ka väiksema tundide mahuga. Kindel maht kooskõlastatakse eelnevalt õpetajaga.  

6.6 Õppekavad on avalikustatud Hispaania Maja (hispaaniamaja.ee) veebilehel. 

6.7 Õppekava on õppekorralduse alus ning selles sisalduvad: õppekava nimetus; õppekavarühm; õpiväljundid ja õppe sisu; õpingute alustamise tingimused, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel; õppe kogumaht; õppekeskkonna kirjeldus; õppematerjalide loend; lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid; koolituse läbiviija kvalifikatsioon, õpi- või töökogemuse kirjeldus. 

6.8 Keeleinspektsiooni, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning EKKA poolt saadud tagasisidet ja hinnanguid kasutatakse Hispaania Maja kvaliteedi edendamisel (sh ka õppekava kvaliteedi edendamisel).